پــروژه‌ها

منتخبی از نمونه پروژه های اجرا شده طراحی وب سایت

جامعه دندانسازان ایران

این جامعه یک تشکیلات صنفی ،علمی، فرهنگی ،رفاهی ، غیرانتفاعی و غیر سیاسی است . اعضای آن به استناد ماده۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و.... مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی از حرف وابسته پزشکی (دندانپزشکی) محسوب می شوند . این جامعه مستقل از جوامع و انجمن های موجود دندانپزشکی کشور است و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد.

web technologies
Image
سال اجرا

-

آدرس سایت

idta.ir

مجموعه

سایت انجمن ها و موسسات کاربر محور